تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
1376 
ادبیات 
سبزوار 
14.37 
سطح 3 
1392 
فقه واصول 
قم 
14.06