علت رها کردن امام علی ( ع)
26 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

سوال:

چرامردم بعد از پیامبر امام علی (ع) را رهاکردند؟

جواب:

به خاطر چهار دلیل:

1-     وجود هوای نفس  :بعضی به خاطر هواها وامیال نفسانی نتوانستند امام را تحمل نمایند واو را رهانمودند.(مواظب هوای نفس خود باشیم چراکه دشمن ترین دشمنهاست)

2-     عدالت امام : بعضی به خاطر عدل امام نتوانستند اورا تحمل نمایند واو را رهانمودند.

3-    حسادت وکینه ای که بعضی نسبت به امام وپیامبر داشتند باعث این امر گردید.

4-    جهالت ونفهمی: این امر باعث شد امام را رهاکنند وحدود بیست وپنج سال امام خانه نشین شد.