مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید علی اصغر
نام خانوادگی:مرادی زاده
شهرت:مهاجر
پست الکترونیک:mohajer108@chmail.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، ادبیات فارسی

زندگی نامه

دردی ماه سال 1358در خانواده ای مذهبی در یکی از روستاهای توابع سبزوار استان خراسان به دنیا آمدم،
پدرم کشاورز ومادرم خانه دار، تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در خود روستا سپری نموده ودرسال 1372
برای ادامه ی روند تحصیل به سبزوار رفته ودیپلم ادبیات را درسال 1376ازمرکز خوارزمی سبزوار گرفتم
درسال 1377وارد حوزه خراسان شدم وبعد از ان به کاشان رفتم وبرای تحصیلات عالیه به قم رفتم
درسال1379 ازدواج نموده وحاصل ازدواج وزندگی مشترک دوتا رحمت (دختر) است.
درحال حاضر درقم هستم ومشغول خدمت وتبلیغ دین مبین وتحقیق وتالیف.
هرچه دارم وخواهم داشت از آن خداست واهل بیت.