سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه امام خمینی جغتای 
استاد 
1377/07/01 
1378/03/15 
ادبیات فارسی 
تدریس 
دانشکده عالی رسته ای اصفهان 
استاد 
1386/07/01 
1386/01/30 
مدیرت اسلامی 
تدریس 
کاشان 
آزاد 
1384/07/02 
1384/12/29 
نحو وصرف 
همکاری 
بسیج دبیرستان سبزوار 
شورای فرهنگی 
1372/07/01 
1376/03/31 
فرهنگی 
همکاری 
پایگاه شجیعی سبزوار 
فرهنگی 
1373/07/01 
1376/05/31 
فرهنگی 
همکاری 
مسجد جامع سبزوار 
مسئول فرهنگی وسرایه دار 
1376/02/01 
1376/09/01 
فرهنگی 
همکاری 
کتابخانه شهید مطهری 
مسئول 
1377/01/01 
1378/03/31 
کتابدار 
همکاری 
ارگانهای ارتش  
عقیدتی سیاسی 
1386/06/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
عقیدتی 
همکاری 
کاشان وحومه 
مبلغ  
1380/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تبلیغ 
همکاری 
دفتر آیه الله مکارم شیرازی 
پاسخگوی مسائل دینی سایت 
1393/10/01 
1398/04/01 
فقه و مسائل دینی